info@informat.md

Determining disability

Determinarea Gradului de Dizabilitate

CADRUL LEGAL DE REFERINȚĂ: Hotărîrea Guvernului Nr. 357 din 18-04-2018 cu privire la determinarea dizabilității

PAGINA WEB A CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU DETERMINAREA DIZABILITĂȚII ȘI CAPACITĂȚII DE MUNCĂ: http://cnddcm.msmps.gov.md/

 

CADRUL INSTITUȚIONAL

Instituția responsabilă de determinarea dizabilității este Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (în continuare – Consiliu).

Consiliul dispune de structuri teritoriale în fiecare raion/municipiu și în fiecare sector al municipiului Chișinău, fiind amplasate în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială. Acestea asigură pregătirea și transmiterea dosarelor pentru determinarea gradului de dizabilitate de la nivel local către echipele de experți.

Setul de documente va fi examinat de către echipe speciale, compuse din experți în determinarea gradului de dizabilitate. În total, activează 15 echipe pentru determinarea gradului de dizabilitate (12 echipe pentru adulți și 3 echipe pentru copii).

Prezența cetățenilor la procedura de determinare a gradului de dizabilitate nu este obligatorie, dar persoanele pot solicita să fie prezente la determinarea dizabilității.

Pentru a asigura corectitudinea determinării gradelor de dizabilitate, există trei servicii de control. Acestea evaluează aleatoriu dosarele și deciziile emise de echipele de experți; analizează sesizările din partea autorităților și cetățenilor cu referire la presupusele nereguli în procesul de determinare a dizabilității, contestațiile privind gradul de dizabilitate stabilit etc.

 

DOSARUL APLICANTULUI

·      Cererea persoanei (de evaluare primară sau repetată a dizabilității);

·        Fişa de trimitere (Formularul F-088/e, forma tipărită) întocmită de instituţia medico-sanitară (medic de familie), care inițiază procedura de trimitere a persoanelor

·        Copia Buletinului de identitate;

·      Împuternicirea reprezentantului desemnat de persoana care, din motive obiective, nu se poate prezenta personal la structura teritorială a Consiliului. Printre motivele obiective se includ: probleme grave de sănătate care fac imposibilă deplasarea acesteia, imobilizarea la pat, boli infecțioase transmisibile, confirmate prin concluziile instituţiei medico-sanitare, aflare în detenţie, ocrotire provizorie desemnată de instanţa de judecată. Împuternicirea poate fi prezentată ca: procură, contract de mandat sau alt act juridic care confirmă împuternicirile.

·        Copia autentificată a actelor de studii, alte documente ce atestă statutul socio-profesional (dacă este cazul);

·        Formularul nr. 3 – completat şi eliberat de angajator, care conţine caracteristica personală și profesională a persoanei, condiţiile de la locul de muncă (în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii);

·        Formularul nr. 4 – completat şi eliberat de structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, care conţine caracteristica personală și profesională a persoanei, serviciile şi prestaţiile de care a beneficiat persoana, locurile de muncă recomandate și cele disponibile care i se recomandă (în cazul persoanelor aflate în evidenţa structurilor menţionate);

·        Formularul nr. 5 – completat şi eliberat de serviciul de asistenţă psihopedagogică/serviciul de intervenţie timpurie, care conţine date privind dezvoltarea copilului, serviciile de care beneficiază, (în cazul copiilor aflați în evidenţa structurilor menţionate);

·        Formularul nr. 6 – completat şi eliberat de structura teritorială de asistenţă socială, care conţine date privind componența familiei/gospodăriei, situația socio-economică a familiei/gospodăriei, prestaţiile şi serviciile sociale de care beneficiază persoana și membrii familiei/gospodăriei, ancheta socială;

·        Certificat de dizabilitate și capacitate de muncă (în cazul deținerii acestuia, urmare a stabilirii precedente a dizabilității);

·        Certificat de concediu medical;

·        Demersul în scris a Departamentului Instituțiilor Penitenciare, pe suport de hârtie (în cazul persoanelor aflate în detenţie);

·        Copia autentificată sau originalul Concluziei Consiliului republican de boli profesionale al MSMPS (în cazul deținerii acestuia);

·        Copia autentificată sau originalul Actului privind accidentul de muncă (în cazul deținerii acestuia);

·        Copia autentificată sau originalul documentelor care confirmă participarea persoanei la lichidarea avariei dela CAE Cernobîl (în cazul deținerii acestora);

·     Copia autentificată sau originalul Concluziei Expertizei medico-militare în Forţele Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, privind stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor şi maladiilor cu îndeplinirea obligaţiunilor serviciului militar sau special (în cazul deținerii concluziei respective);

 

ETAPELE DE STABILIRE A GRADULUI DE DIZABILITATE

1.   Pregătirea dosarului. Persoana care solicită determinarea gradului de dizabilitate sau reprezentantul desemnat de aceasta va colecta documentele necesare pentru dosar de la diverse instituții, după caz: instituţia medico-sanitară (medic de familie), angajator, structurile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, serviciul de asistenţă psihopedagogică/serviciul de intervenţie timpurie, structura teritorială de asistenţă socială, Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei.  

2.     Depunerea documentelor la Structura teritorială a Consiliului de la locul de trai. Documentele se depun personal sau de către o persoană împuternicită (dacă nu e posibilă prezența personală din motive obiective) la structurile teritoriale de la locul de trai.

3.     Structurile teritoriale ale Consiliului întocmesc dosarele atât în format electronic (inclusiv prin scanarea și introducerea în Sistemul Informațional Automatizat a actelor prezentate pe suport de hârtie), cât și pe suport hârtie. Dosarele sunt transmise către Biroul de înregistrare și arhivare ale Consiliului.

4.   Biroul de înregistrare și arhivare recepționează dosarele și le distribuie aleatoriu, (prin Sistemul informațional automatizat) echipelor de specialiști pentru adulți și copii din cadrul Serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate.

5.   Echipele de specialiști analizează dosarele, determină gradul de dizabilitate primar/repetat şi perioada pentru care a fost determinat gradul de dizabilitate; formulează recomandări generale privind activităţile şi serviciile de care persoana cu dizabilităţi are nevoie, emit certificatele de încadrare (sau neîncadrare) în grad de dizabilitate etc.

6.   Echipele de specialiști transmit biroului de arhivare dosarele, certificatele de încadrare sau neîncadrare în grad de dizabilitate, programele individuale de reabilitare și incluziune socială, alte formulare perfectate și semnate de acestea.

7.     Biroul de înregistrare și arhivare transmite persoanelor certificatul de încadrare / neîncadrare în grad de dizabilitate, programul individual de reabilitare şi incluziune social (prin scrisoare recomandată).

8.     Persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este responsabilă pentru păstrarea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate şi a programului individual de reabilitare şi incluziune socială.

 

 CRITERIILE PENTRU DETERMINAREA GRADULUI DE DIZABILITATE

La determinarea gradului de dizabilitate se ţine cont de factorii medicali, sociali, psihopedagogici, habituali, profesionali și personali.

Criteriile de bază pentru determinarea gradului de dizabilitate sînt:

  • capacitatea de a studia;
  • capacitatea intelectuală şi de comportament;
  • capacitatea de autoservire şi de autoîngrijire;
  • capacitatea de comunicare (vedere, auz, vorbire) şi de adaptare situaţională;
  • capacitatea locomotorie şi de dexteritate;
  • capacitatea de muncă păstrată şi capacitatea vitală a organismului
  • capacitatea de participare la viaţa socială şi profesională. 

 

Dizabilitatea la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale exprimate în raport cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vîrstei şi este de trei grade – severă, accentuată şi medie:

1) dizabilitatea severă se acordă copiilor care au, în raport cu vîrsta, capacitatea de autoîngrijire încă neformată sau pierdută, respectiv un grad ridicat de dependenţă fizică sau psihică. Autonomia persoanei este foarte scăzută. Copilul necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea unei alte persoane;

2) dizabilitatea accentuată se acordă copiilor la care incapacitatea de a desfăşura activităţi potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vîrstei se datorează unor limitări funcţionale motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice importante, rezultate din afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor organe şi sisteme;

3) dizabilitatea medie se acordă copiilor care au capacitatea de prestaţie fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzînd unei deficienţe funcţionale scăzute, care duce la limitare în activităţi în raport cu aşteptările corespunzătoare vîrstei. 

 

Dizabilitatea la persoanele adulte (inclusiv cele cu vîrste cuprinse între 15 şi 18 ani angajate în cîmpul muncii) se determină pornind de la gravitatea deficienţelor funcţionale individuale exprimate în raport cu solicitarea socioprofesională (păstrarea capacităţii de muncă) şi este de trei grade: severă, accentuată şi medie:

1) dizabilitatea severă se caracterizează prin deficienţe funcţionale severe provocate de afecţiuni, traume care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 0–20%;

2) dizabilitatea accentuată se caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 25–40%;

3) dizabilitatea medie se caracterizează prin deficienţe funcţionale medii provocate de afecţiuni, traume, care duc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este păstrată în proporţie de 45–60%.

Persoanele cu deficienţe funcţionale uşoare provocate de afecţiuni, defecte, traume şi avînd capacitatea de muncă păstrată în proporţie de 65–100% sînt considerate apte de muncă, respectiv, nu se încadrează în grad de dizabilitate.

 

TERMENELE STABILIRII GRADULUI DE DIZABILITATE

 

Adresare primară: în cazul persoanelor care se adresează prima dată pentru determinarea gradului de dizabilitate, data stabilirii gradului de dizabilitate se consideră ziua în care a fost înregistrată cererea și a depus dosarul complet la structura teritorială.

Adresare repetată: în cazul persoanelor care se adresează repetat pentru determinarea gradului de dizabilitate, data stabilirii gradului de dizabilitate se consideră data expirării perioadei pentru care a fost stabilit gradul de dizabilitate (indicată în certificatul de încadrare în grad de dizabilitate), cu condiția depunerii cererii și dosarului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de expirare, la structura teritorială.

Gradul de dizabilitate poate fi stabilit pe un termen de un an; 6 luni; 2 ani (în cazul în care dereglările funcționale necesită o perioadă mai îndelungată de tratament și/sau reabilitare medical) sau fără indicarea termenului (în cazul deficiențelor funcționale ce afectează ireversibil starea de sănătate).

 

 LITIGII

În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia Consiliului privind stabilirea gradului de dizabilitate, aceasta o poate contesta. Persoana depune sau expediază cererea de contestație la structurile teritoriale ale Consiliului (la nivel local) sau direct la Consiliu. Cererea se depune în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei privin încadrarea/neîncadrarea în grad de dizabilitate. Cererile sunt introduce în Sistemul informațional automatizat.

Contestația privind dezacordul cu decizia privind determinarea gradului de dizabilitate se examinează de către unul dintre serviciile de control din cadrul Consiliului. Termenul de examinare este de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestație.

Decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate se transmite persoanei contestatare/supuse controlului.

În cazul în care decizia privind controlul determinării gradului de dizabilitate prevede modificarea gradului de dizabilitate, neîncadrarea sau încadrarea în grad de dizabilitate, echipa din cadrul serviciului pentru determinarea gradului de dizabilitate a Consiliului, în termen de 3 zile lucrătoare, anulează certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială și/sau eliberează un nou certificat de încadrare în grad de dizabilitate sau certificat de neîncadrare în grad de dizabilitate.

Dacă persoana nu este de accord nici cu decizia serviciului de control, aceasta poate să depună o contestație către Consiliu, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea deciziei serviciulu de control.

Această contestație (privind dezacordul cu decizia serviciilor de control) va fi examinată de către Comisia de litigii de pe lîngă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în decurs de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de contestare la Consiliu.

 

Deciziile Comisiei de litigii pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.